Diensthoofd Personeel

Ninove is een stad met 38.677 inwoners, op de grens van Zuid-Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Een stad op mensenmaat, vol activiteiten, natuur en cultuur! Een echte leefstad die rekening houdt met haar bewoners.

Wat ga je doen?

 • Het diensthoofd personeel staat in voor de voorbereiding, opvolging en uitvoering van een strategisch en integraal personeelsbeleid en personeelsbeheer.
 • Hij/zij ontwikkelt en onderhoudt, samen met de algemeen directeur en het managementteam, een efficiënt toekomstgericht en kwalitatief personeelsbeleid dat gericht is op het zorgen voor voldoende, gemotiveerde, bekwame en tevreden personeelsleden die allen bijdragen aan het realiseren van de missie, visie en strategische doelstellingen van de organisatie.
 • Hij/zij leidt en coördineert de werking van de dienst personeel en zorgt voor de optimalisatie en verdere integratie van de diensten personeel van de stad en het OCMW.
 • Hij/zij zorgt voor een geïntegreerd, efficiënt en correct personeelsbeheer en personeelsadministratie en een proactieve, ondersteunende en toegankelijke interne dienstverlening ten behoeve van de personeelsleden.
 • Het diensthoofd personeel is verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie van de HR-projecten en neemt een belangrijke voortrekkersrol in kader van digitalisering van de dienst.


Wat voor iemand zoeken we?

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren
 • ten minste de volle leeftijd van 18 jaar bereiken in het jaar van de aanwerving
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. De medische geschiktheid van de kandidaat moet vaststaan op het ogenblik bepaald in de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
 • Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.
 • De medische geschiktheid van de kandidaat moet in overeenstemming met artikel 27 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op het personeelslid vaststaan voor de effectieve tewerkstelling bij de stad.
 • Bijzondere aanwervingsvoorwaarden
  • In het bezit zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli die gelijkgesteld werd met universitair onderwijs; én 2 jaar beroepservaring in een leidinggevende functie
  • OF
  •  Indien geen masterdiploma: 3 jaar beroepservaring in een leidinggevende functie, mits slagen voor een capaciteitstest op het niveau van de functie


Wat bieden we je?

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur. 
 • De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal A1a-A3a
 • Een salaris volgens de salarisschaal A1a-A3a, bruto aanvangsloon op jaarbasis met 2 jaar ervaring: € 44 883,37 (geïndexeerd)
 • Naargelang het aantal jaren relevante ervaring bedraagt de wedde bij aanwerving: 
  • Bruto maandloon € 3.740,28 – A1a, trap 2, 38/38 (bij 2 jaar anciënniteit)
  • Bruto maandloon € 4.693,37 – A2a, trap 10, 38/38 (bij 10 jaar anciënniteit)
  • Bruto maandloon € 5.758,59 – A3a, trap 18, 38/38 (bij 18 jaar anciënniteit)
 • Extralegale voordelen
  • maaltijdcheques aan 7 euro, waarvan je zelf 1,10 euro bijdraagt
  • mogelijkheid tot telewerken
  • hospitalisatieverzekering
  • 2de pensioenpijler
  • fietsvergoeding aan 0,24 euro per km
  • volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer
  • glijdende werktijdregeling
  • de nodige opleidingsmogelijkheden
  • vakantie: 35 dagen op jaarbasis.


Solliciteer op deze job!

Ben je geïnteresseerd in deze job? Vul dan onderstaand formulier in. Voeg je CV en motivatiebrief toe en vervolgens contacteren we jou zo snel mogelijk.

Meer weten over de manier waarop Itzu Select persoonsgegevens verwerkt, check dan onze Privacy Policy.